หน้าแรก
ข่าวสาร
เกี่ยวกับโรงเรียน
ภาพรางวัลเกียรติยศ
ภาพภายในโรงเรียน
สินค้า
ภาพกิจกรรม
ปฏิทินประจำเดือน
ถาม - ตอบ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ติดต่อโรงเรียน
   

VISITORS
56,736 
  มาตรการและแนวปฏิบัติช่วงเปิดเทอม เพื่อความปลอดภัยจากโรคโควิด 19 (ฉบับเพิ่มเติม)
 

     จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (โควิด-19)  ที่ต้องเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการระบาดขึ้น  โรงเรียนจึงได้กำหนดมาตรการในการดูแลเป็นแนวปฏิบัติเพิ่มเติมจากภาคเรียนที่แล้ว ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลกรของโรงเรียน  ดังนี้

1.  ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด

2.  ถ้าบุตรหลานของท่านมีอาการไอ  จาม  มีน้ำมูก  ตัวร้อน  เป็นไข้  หอบ  เหนื่อย  ขอให้นักเรียนพักอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปรกติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดให้ผู้อื่น

3.  ถ้าต้องการติดต่อกับทางโรงเรียน / ครูประจำชั้น  สามารถสอบถามได้ทางไลน์ของครูประจำชั้น / ทาง Facebook ของโรงเรียน / โทรศัพท์ 02-807-1727-9 ธุรการเปิดทำการทุกวันไม่เว้นวันหยุด  โดยในวันมีเรียน ธุรการเริ่มรับโทรศัพท์ตั้งแต่เวลา 6.00 น ปิดทำการเวลา 16.50 น. ส่วนวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดระหว่างเวลา 7.30 น-16.00 น.

มาตรการและการดูแลนักเรียนเพื่อป้องกันโรคโควิด 19  เป็นแนวทางการปฏิบัติของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง และเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา 

1.ความปลอดภัยการเข้า – ออกโรงเรียน

1.1 ทุกคนที่เข้ามาในโรงเรียนต้องผ่านจุดคัดกรอง  และสแกน QR code ไทยชนะ หรือบันทึกรายชื่อผู้ที่เข้ามาติดต่อ

1.2 เวลาส่ง – รับนักเรียน – จุดที่กำหนด

เช้า ส่งนักเรียนได้ที่  ประตู 1 (ด้านหน้าโรงเรียน) ระหว่างเวลา 7.00 น. – 8.30 น.

เย็น  รับนักเรียนได้ที่  ประตู 1  ระหว่างเวลา 15.10 น. – 16.50 น. กรณีเรียนพิเศษต่อ มารับได้เวลา 18:00 น.

สำหรับเด็กเตรียมอนุบาลและอนุบาล 1  ในช่วงสัปดาห์ที่ 1 – 2  มารับได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  เป็นต้นไป  โดยลงชื่อรับนักเรียนกลับก่อนเวลา

1.3 ระเบียบการรับนักเรียน  ผู้ปกครองเดินมายื่นบัตรรับนักเรียนที่หน้าประตูโรงเรียน  ธุรการจะประกาศเรียกนักเรียนตามคิว  
กรณีผู้ปกครองขับรถมารับเอง  ให้ผู้ปกครองปฏิบัติตามข้อ 3.2 ซึ่งจะกล่าวต่อไป

2. กำหนดวันเปิดเรียนของโรงเรียน

2.1 วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เปิดเรียนเฉพาะชั้นเตรียมอนุบาล และระดับอนุบาล 1

2.2 วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563  เปิดเพิ่มอีก 2 ระดับ คือ อนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

2.3 วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563  เปิดเรียนทุกระดับ

      *  ทุกระดับชั้น เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์  ตามปรกติ

3. การจัดการภายในโรงเรียน

3.1 ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครอง นำรถเข้ามาในบริเวณโรงเรียน

ยกเว้น  รถโรงเรียนที่รับ – ส่งนักเรียนตามเวลาที่กำหนด

*  อนุญาตให้ผู้ปกครองที่ต้องการติดต่อกับฝ่ายธุรการโดยผ่านการคัดกรองของครู / เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ประตู 1

3.2 ช่วงเย็น ผู้ปกครองมารับนักเรียนได้ ระหว่างเวลา 15.10 – 16.50 น.

- ผู้ปกครองต้องมีบัตรรับนักเรียนมายืนให้ครูหน้าประตู 1 ก่อน เพื่อประกาศเรียกนักเรียนมาขึ้นรถ

- ผู้ปกครองอาจโทร. บอกครูประจำชั้น  เพื่อนัดหมายเวลามารับให้ชัดเจน ครูจะได้เตรียมตัวนักเรียนมาที่ประตู 1  เพื่อความรวดเร็วในการรับนักเรียน

- ในกรณีที่ให้บุคคลอื่นมารับแทน ต้องโทร.บอกธุรการรับทราบด้วยเพื่อยืนยัน และต้องมีบัตรรับนักเรียนมาด้วยเช่นกัน

4. การรับ – ส่งนักเรียน

4.1 ขอความร่วมมือผู้ปกครอง  วัดไข้ / สังเกตอาการนักเรียนก่อนพามาโรงเรียน  หากนักเรียนมีอาการไอ  จาม  มีน้ำมูก  เจ็บคอ  มีไข้  หายใจไม่สะดวก  ขอให้นักเรียนพักอยู่ที่บ้านไม่ต้องมาโรงเรียน 

4.2 นักเรียนที่นั่งรถโรงเรียน  ครูประจำรถตรวจวัดอุณหภูมิของนักเรียน  ถ้าสูงกว่า 37.5 เซลเซียส และมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าว  ดังข้อ 4.1  ไม่ต้องรับนักเรียนมาโรงเรียน ให้พักอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปรกติ

5. การจัดการเรียนการสอน และการรับประทานอาหาร

1. นักเรียนทุกระดับชั้นจะเข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมกันในห้องเรียน เวลา 08.00 น.

2. การจัดห้องเรียน  เน้นการเว้นระยะห่างตามเกณฑ์ที่กำหนด

3. การจัดกิจกรรม โรงเรียนจะพิจารณาตามความเหมาะสม  โดยคำนึงพื้นที่ การเว้นระยะห่างและจำนวนนักเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด

4. การรับประทานอาหาร  มีการจัดเหลื่อมเวลาทุกระดับชั้น  โดยเน้นการเว้นระยะห่างตามจุดที่กำหนด

6. แนวปฏิบัติของผู้ปกครอง  นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน

*  ผู้ปกครอง

1.  ผู้ปกครองที่ต้องการติดต่อฝ่ายธุรการ ต้องผ่านจุดคัดกรองของโรงเรียนและบอกจุดประสงค์กับเจ้าหน้าที่ก่อน

2.  ผู้ปกครอง ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัด เพื่อลดปัญหาการจราจรหน้าโรงเรียน

3.  ผู้ปกครอง ต้องยื่นบัตรรับนักเรียนให้ครูหน้าประตู หรือโทร. ติดต่อครูประจำชั้นให้นำนักเรียนมารอที่ประตู 1  เพื่อความรวดเร็ว

4.  ผู้ปกครองจัดเตรียมของใช้ส่วนตัวของนักเรียนใส่ถุงให้เรียบร้อย นำไปโรงเรียนทุกวัน ได้แก่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย 1- 2 ชั้น  เจลล้างมือขวดเล็ก  ผ้าเช็ดหน้า  น้ำดื่ม  

สำหรับอนุบาล  เพิ่มแปรงสีฟัน  ยาสีฟัน  แก้วน้ำ  ชุดลำลอง  เป็นต้น 

5. ผู้ปกครอง อบรมและเน้นย้ำให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด

 

*  นักเรียน

1.   ต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน  และอยู่ในโรงเรียนตลอดเวลา

2.   นักเรียนต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียนทุกครั้ง  และก่อนขึ้นรถโรงเรียน ถ้าวัดอุณหภูมิได้ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และมีอาการที่คล้ายไข้หวัด  จะเรียกผู้ปกครองมารับกลับบ้านทันที  และต้องรอผู้ปกครองในจุดที่กำหนด  ส่วนนักเรียนที่ขึ้นรถโรงเรียน  ถ้ามีอาการดังกล่าวก็จะไม่รับมาโรงเรียนเช่นกัน จนกว่าจะหายเป็นปกติ

3.   นักเรียนต้องรู้จักดูแลตัวเอง  โดยหมั่นล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆ หรือเจลล้างมือ โดยเฉพาะก่อนและหลังรับประทานอาหาร หลังการเข้าห้องน้ำ  เป็นต้น

4.   นักเรียนที่ขึ้นรถโรงเรียน  ต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย หรือ Face  Shield  รับการตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนขึ้นรถ

5.    นักเรียนต้องนำสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวไปโรงเรียนทุกวัน เชน หน้ากากผ้า หรือหน้ากาก  อนามัย  เจลล้างมือขวดเล็ก  น้ำดื่ม  ผ้าเช็ดหน้า  เป็นต้น

 

*  ครูและบุคลากรโรงเรียน

1.  สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย หรือเฟซชิล (Face  Shield) ตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน และเน้นย้ำให้นักเรียนสวมหน้ากาก  ล้างมือบ่อยๆ

2.   ครูประจำชั้น ประจำวิชา เปิดหน้าต่างห้องเรียนช่วงเวลาพักเพื่อระบายอากาศตามมาตรการที่กำหนด

3.   อบรม  ตักเตือนนักเรียนให้ดูแลสุขภาพป้องกันการติดเชื้อ รู้จักรับผิดชอบตนเองและสังคม

4.   ทำความสะอาดสื่อการสอน  อุปกรณ์ของใช้ที่เป็นจุดสัมผัสเสี่ยงทุกครั้งหลังการใช้งาน

5.   ควบคุม ดูแล การจัดที่นั่งของนักเรียน และครู การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

6.   กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการเรียนของนักเรียนที่ขาดเรียนที่ขาดเรียน ถูกกักตัว หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยง และรายงานตามขั้นตอน

 

*  รถรับ – ส่งนักเรียน

1.   เจ้าของรถ ต้องทำความสะอาดรถและบริเวณจุดสัมผัสทุกวัน และต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง  รวมทั้งครูประจำรถ

2.   ครูประจำรถ  ตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนก่อนขึ้นรถ  และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ถ้ามีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส และมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งคล้ายไข้หวัดร่วมด้วย  ไม่ต้องรับมาโรงเรียน  ให้หยุดอยู่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปรกติ

3.   จัดที่นั่งบนรถ ให้มีระยะห่างตามที่กำหนด

4.   ก่อนและหลังรับนักเรียน  ต้องเปิดประตู หน้าต่าง ระบายอากาศให้ถ่ายเทได้สะดวก

5.   จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย และเจลแอลกอฮอล์ประจำรถ

จึงขอความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อความปลอดภัยจากโรคโควิด 19  ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

 
โรงเรียนกสิณธรวิทยา 955 ซ.อัสสัมชัญ 2 ถ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ บางไผ่ บางแค กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ : 02-807-1727-9 โทรสาร : 02-421-9843 อีเมล์ : kstvty@gmail.com
Copyright © 2005-2022 Kasintorn Vittaya All rights reserved. Powered by DZYGroup