1-30   ต.ค. เรียนพิเศษเดือนตุลาคม
15   ต.ค. หยุดชดเชยวันสวรรคตรัชกาลที่ 9
23   ต.ค. หยุดวันปิยมหาราช
30   ต.ค. วันสุดท้ายของการเรียนช่วงตุลาคม