8   เม.ย. หยุดชดเชยวันจักรี
11   เม.ย. กิจกรรมวันสงกรานต์
12-19   เม.ย. หยุดวันสงกรานต์ (ธุรการปิด 12-16 เปิด 17-21 ตามปกติ)
24   เม.ย. สอบคัดห้อง แยกกลุ่มเข้าห้องเรียน ป.1
30   เม.ย. วันสุดท้ายของ summer course