10-17   เม.ย. หยุดวันสงกรานต์
24   เม.ย. สอบคัดห้องจัดกลุ่มขึ้นป.1