8   มิ.ย. วันไหว้ครู
13   มิ.ย. พิธ๊คริสต์ฉลองนักบุญอันตนองค์อุปถัมภ์
17   มิ.ย. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
30   มิ.ย. กิจกรรมภูมิปัญญาไทย