2-31   ต.ค. เรียนพิเศษเดือนตุลาคม
13   ต.ค. หยุดวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9
23   ต.ค. หยุดวันปิยมหาราช
26   ต.ค. หยุดวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพศพรัชกาลที่9
31   ต.ค. วันสุดท้ายของการเรียนช่วงตุลาคม