1-30   ต.ค. เรียนพิเศษเดือนตุลาคม
14   ต.ค. หยุดชดเชยวันสวรรคตรัชกาลที่ 9
23   ต.ค. หยุดวันปิยมหาราช