8   ม.ค. วันเด็กแห่งชาติ
8   ม.ค. วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
14   ม.ค. วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
16   ม.ค. วันครู
17   ม.ค. วันพ่อขุนรามคำแหง/ วันโคนมแห่งชาติ
18   ม.ค. วันกองทัพไทย
22   ม.ค. วันประกาศใช้คำว่า สวัสดี เป็นคำทักทายครบรอบ 79 ปี
28   ม.ค. แจกของขวัญวันเด็ก
31   ม.ค. วันไหว้ ตรุษจีน (สวมชุดฉลองได้ ไม่เป็นการบังคับ)