2   ก.พ. ป.6 ถ่ายรูปรับวุฒิบัตร
3   ก.พ. อ.3 ถ่ายรูปรับวุฒิบัตร
4   ก.พ. สอบ O NET
13   ก.พ. หยุดชดเชยวันมาฆบูชา(ธุรการเปิดปกติวันหยุดยาวเสาร์ถึงจันทร์)
17   ก.พ. รับวุฒิบัตร ป.6
18   ก.พ. รับวุฒิบัตรอนุบาล 3
23   ก.พ. ป.1-2 สอบการอ่านออกเขียนได้
24   ก.พ. ป.3-4 สอบการอ่านออกเขียนคล่อง
27   ก.พ. ป.2,4,5 สอบมาตรฐานกลาง