1   ก.พ. สอบโอเน็ต ป.6
3   ก.พ. ป.6 ถ่ายรูปรับวุฒิบัตร
4   ก.พ. อ.3 ถ่ายรูปรับวุฒิบัตร
10   ก.พ. หยุดชดเชยวันมาฆบูชา
12   ก.พ. สอบ RT ระดับชั้น ป.1
14   ก.พ. รับวุฒิบัตร ป.6
15   ก.พ. รับวุฒิบัตรอนุบาล 3