1   ก.ค. เปิดเรียนเฉพาะชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาล 1
2   ก.ค. เปิดเรียนเฉพาะชั้นอนุบาล 2 และป.1
3   ก.ค. เปิดเทอมทุกระดับ
6   ก.ค. หยุดวันเข้าพรรษา
7   ก.ค. หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
27   ก.ค. หยุดชดเชยวันสงกรานต์
28   ก.ค. หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวง