4-7   ก.ย. หยุดชดเชยวันสงกรานต์
18-22   ก.ย. สอบกลางภาค