5   ก.ค. ซ้อมภัยการติดอยู่ในรถ
6   ก.ค. กิจกรรมขนมไทย
11-13   ก.ค. สอบกลางภาค
17   ก.ค. ทัศนศึกษาระดับอนุบาล 1 และอนุบาล 2/1, 2/2, 2/3
18   ก.ค. ทัศนศึกษาระดับอนุบาล 3 และอนุบาล 2/4, 2/5
19   ก.ค. ทัศนศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
20   ก.ค. ทัศนศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
24   ก.ค. กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา
26   ก.ค. กิจกรรมถวายพระพรรัชกาลที่ 10
27   ก.ค. หยุดวันอาสาฬหบูชา
30   ก.ค. หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันเข้าพรรษา