1-6   ส.ค. ทัศนศึกษา ป 1-4 (แยกกันไปคนละวัน)
9   ส.ค. กิจกรรมวันแม่
12   ส.ค. หยุดวันแม่แห่งชาติ (ธุรการเปิดปกติ)
19-23   ส.ค. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ