1-31   ม.ค. หยุดเรียนตามสถานการณ์โควิด 19 (ธุรการเปิดปกติทุกวัน)