หน้าแรก
ข่าวสาร
เกี่ยวกับโรงเรียน
ภาพรางวัลเกียรติยศ
ภาพภายในโรงเรียน
สินค้า
ภาพกิจกรรม
ปฏิทินประจำเดือน
ถาม - ตอบ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ติดต่อโรงเรียน
   

VISITORS
7,518

 
1. การรับสมัครนักเรียน และเวลาทำการคือเมื่อใด
2. นโยบายของโรงเรียนเป็นอย่างไร
3. โรงเรียนจัดอยู่ในประเภทสามัญแบบใด เปิดตั้งแต่อายุเท่าไรในระดับชั้นไหนถึงชั้นไหน
4. ทางโรงเรียนนำครูต่างชาติมาจากที่ไหน มีสัญญาไหม
5. กรณีครูขาดสอน ป่วย ไม่มาทำงานทางโรงเรียนดำเนินการอย่างไร
6. ครูต่างชาติของโรงเรียนเป็นอย่างไรบ้าง
7. ทางโรงเรียนมีการส่งเสริมนักเรียนทางด้านใดบ้าง
8. ทางโรงเรียนมีการตีนักเรียนไหม
9. ทางโรงเรียนจัดเตรียมอาหารให้นักเรียนอย่างไร
10. หนังสือที่ใช้และหลักสูตรที่สอนมาจากไหน
   
   
   
   
1. การรับสมัครนักเรียน และเวลาทำการคือเมื่อใด
   
 

โรงเรียนกสิณธรวิทยาเปิดทำการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันหยุดยาวพิเศษ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์
ซึ่งจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า สำหรับเวลาทำการของธุรการระหว่างวันจันทร์ถึงศุกร์  ตั้งแต่ 7 โมงเช้า ถึงอีก 10 นาทีจะ 5โมงเย็น  ส่วนวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 7 โมงครึ่งถึง 4 โมงเย็น
ท่านสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดต่างๆ หรือ นัดหมายได้ที่เบอร์ 02 807 1727-9

การรับสมัครนักเรียน เปิดรับสมัครทุกวัน
ชาย - หญิง อายุ 2 - 12 ปี  *ในกรณีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ ทางโรงเรียนจะพิจารณาเป็นรายบุคคล

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  4 รูป
4. ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ของผู้ปกครอง คุณพ่อ คุณแม่ ท่านละ 1 รูป
6. สำเนาบัตรประชาชนคุณพ่อ คุณแม่ ท่านละ 1 ฉบับ

และหลักฐานจบการศึกษาจากโรงเรียนเดิม ถ้ามี

 
2. นโยบายของโรงเรียนเป็นอย่างไร
   
 

•  จำนวนนักเรียนต่อห้องมีจำนวนจำกัด
•  ทางโรงเรียนเน้นที่คุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ
•  จำนวนห้องเรียนทางโรงเรียนวางนโยบายจะเปิด 2-3 ห้องในแต่ละระดับชั้น ทั้งนี้จำนวนห้องที่เปิด
    ต้องขึ้นอยู่กับจำนวนของนักเรียนและความประสงค์ของผู้ปกครองด้วย
•  ครูผู้สอนต้องจบวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือวิชาเฉพาะที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์สอนมาก่อน หรือเป็นครูที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นที่ยอมรับ
•  ครูผู้สอนจะต้องมีการเขียนแผนการสอนและเตรียมการสอนอย่างครบครัน
•  ทางโรงเรียนมีขั้นตอนการสอบสอนครูผู้สอนก่อนจะเข้ามาทำงานอย่างเข้มข้น

 
3. โรงเรียนจัดอยู่ในประเภทสามัญแบบใด เปิดตั้งแต่อายุเท่าไรในระดับชั้นไหนถึงชั้นไหน
   
 

โรงเรียนกสิณธรวิทยาเป็นโรงเรียนประเภท สามัญศึกษา (คือจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรภาษาไทยของกระทรวงศึกษาธิการ) โดยเพิ่มด้านภาษามากกว่าโรงเรียนสามัญปกติ ทางโรงเรียนได้จัดชั่วโมงภาษาต่างประเทศมากกว่าโรงเรียนสามัญปกติ ทั้งภาษาที่ 2 คือภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 คือภาษาจีน นักเรียนจะได้เรียนกับครูต่างชาติ ส่วนระดับที่เปิดสอนมีตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล รับได้ตั้งแต่อายุใกล้ 2 ขวบ ถึง ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  และเมื่อนักเรียนเรียนจบชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  นักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนที่ต้องการได้ หรือศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ ซึ่งเป็นสาขาของโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน

 
4. ทางโรงเรียนนำครูต่างชาติมาจากที่ไหน มีสัญญาไหม
   
 

ทางโรงเรียนมีครูที่มาจากบริษัทที่น่าเชื่อถือส่วนหนึ่ง และอีกบางส่วนทางโรงเรียนดำเนินการคัดสรรเอง ทั้งนี้ทั้งนั้น ครูที่มาสมัครเองหรือที่มาจากบริษัทก็ดีต้องมาทำการสอบสอน สอบสัมภาษณ์ มาทำการเขียนแผนการสอน มาทำการทดสอบตามกระบวนการคัดสรรของทางโรงเรียน และทางโรงเรียนมีสัญญากับครูทุกท่านอย่างน้อย 1-2 ปี

 
5. กรณีครูขาดสอน ป่วย ไม่มาทำงานทางโรงเรียนดำเนินการอย่างไร
   
 

ทางโรงเรียนจะจัดสรรครูเข้าสอนแทน ซึ่งทางโรงเรียนจะมีครูจากส่วนกลาง ทำการสอนให้กับนักเรียนในวันที่ครูขาด

 
6. ครูต่างชาติของโรงเรียนเป็นอย่างไรบ้าง
   
 

ทางโรงเรียนมีการตรวจดูการสอนให้ถูกต้องอยู่เสมอ และได้คัดเลือกครูอย่างดีที่สุด โดยตรวจเอกสารที่มีคุณสมบัติต่างๆตามมาตรฐานดังที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เช่น จบปริญญาตรี ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษา ไม่มีประวัติอาชญากรรม ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ และสอบสอน ก่อนที่จะรับเข้ามาทำการสอน

 
7. ทางโรงเรียนมีการส่งเสริมนักเรียนทางด้านใดบ้าง
   
 

กสิณธรวิทยาส่งเสริมนักเรียนในทุกๆ ด้าน เช่น
 

- ด้านกีฬา มีการพานักเรียนไปแข่งกีฬากับโรงเรียนในเครือและโรงเรียนอื่นๆ และ การออกกำลังกายหน้าเสาธง
- ด้านศาสนา,วัฒนธรรม นำนักเรียนไปแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ยกตัวอย่างเช่น การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนทวีวัฒนา
- ด้านการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี ยกตัวอย่างเช่น การเตรียมการแสดงนาฏศิลป์เพื่อทำการถวายพระพรในวันสำคัญต่าง ๆ
- ด้านวิชาการ มีการส่งตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันทางด้านวิชาการ ดังที่ได้ประชาสัมพันธ์ในส่วนข่าวประชาสัมพันธ์
- ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน ในโครงการชวนน้องอ่าน
 
8. ทางโรงเรียนมีการตีนักเรียนไหม
   
 

ทางโรงเรียนไม่มีนโยบายการตีนักเรียน แต่ทางโรงเรียนจะใช้การตักเตือนและตัดคะแนนมากกว่า 

 
9. ทางโรงเรียนจัดเตรียมอาหารให้นักเรียนอย่างไร
   
 

ทางโรงเรียนจะมีฝ่ายโภชนาการคอยดูแลเรื่องอาหารสำหรับนักเรียน โดยมีแม่ครัวคอยปรุงอาหารใหม่สด สะอาดทุกวัน ปรุงร้อนๆ เสริฟสำหรับเด็กทุกคน นักเรียนสามารถเติมอาหารเพิ่มได้ตามต้องการ

 
10. หนังสือที่ใช้และหลักสูตรที่สอนมาจากไหน
   
 

หนังสือเรียนเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่างๆ ที่คณาจารย์ผู้มากประสบการณ์ได้วิเคราะห์ และคัดเลือกอย่างดี เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนให้มีประสิทธิภาพมาก  ในบางวิชา ใช้หนังสือจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ  ซึ่งโรงเรียนเป็นภาคีอยู่ และมีคุณภาพ มีการปรับปรุงตามหลักสูตรใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับการรับรอง คุณครูยังได้ผลิตสื่อและชีตเสริมเนื้อหาเพิ่มเติมให้แก่ลูกศิษย์ของตนด้วย ส่วนคุณครูชาวต่างชาติ คือครูเจ้าของภาษาอังกฤษและครูชาวจีน ได้รับการอธิบายเนื้อหาหลักสูตรที่ต้องสอนตามที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาต โดยใช้หนังสือหรือจัดทำชีตเสริมการสอน

 
 
โรงเรียนกสิณธรวิทยา 955 ซ.อัสสัมชัญ 2 ถ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ บางไผ่ บางแค กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ : 02-807-1727-9 โทรสาร : 02-421-9843 อีเมล์ : kstvty@gmail.com
Copyright © 2005-2021 Kasintorn Vittaya All rights reserved. Powered by DZYGroup