หน้าแรก
ข่าวสาร
เกี่ยวกับโรงเรียน
ภาพรางวัลเกียรติยศ
ภาพภายในโรงเรียน
สินค้า
ภาพกิจกรรม
ปฏิทินประจำเดือน
ถาม - ตอบ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ติดต่อโรงเรียน
   

VISITORS
39,220

 

ภาพรวมของโรงเรียน   

     โรงเรียนกสิณธรวิทยา ได้เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2526 (ค.ศ. 1983) โดย มาสเตอร์เจริญชัย และผอ.ขวัญยืน กสิณธร ผู้สั่งสมประสบการณ์ด้านการสอนมามากกว่า 40 ปี โดยได้รับแรงบันดาลใจในการจัดการศึกษาคาทอลิกและการที่ท่านทำงานอยู่ในวงการศึกษามาตลอด  ได้รับทราบถึงผู้ปกครองจำนวนมากที่ต้องการโรงเรียนดี มีคุณภาพ สำหรับบุตรหลาน ได้รับความเชื่อถือและศรัทธาในด้านการสอนจากบุคคลต่างๆ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “อนุบาลกสิณธร” เริ่มเปิดสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2527 เฉพาะชั้นอนุบาล 1 และ 2

     ด้วยความสามารถในการบริหารงานด้านการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ จึงได้รับความนิยมและความไว้วางใจจากผู้ปกครองชุมชนทั้งใกล้-ไกล นำบุตรหลานมาสมัครเรียนมากขึ้น จนไม่สามารถขยายชั้นเรียนได้ ในปี พ.ศ. 2532 จึงได้ก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง เป็นอาคาร 3 ชั้น รื้ออาคารเรียนเดิม สร้างสระว่ายน้ำ และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนกสิณธรวิทยา” ขยายการศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

      โรงเรียนกสิณธรวิทยา เป็นโรงเรียนแรกในเครือกสิณธรทั้ง 3 สาขา มีชื่อเสียงในด้านการบริหารและดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด ทำให้มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ห้องเรียนเริ่มมีไม่เพียงพอ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2535 จึงได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่เพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง เป็นอาคารเรียนที่ทันสมัยได้มาตรฐาน สะดวกสบายมีห้องกิจกรรมประกอบการเรียนต่างๆครบครัน ลักษณะของอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 6 ชั้น พร้อมลิฟต์ มีความมั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย

      ในปี 2547 โรงเรียนเฉลิมฉลองอายุครบ 20 ปี มีงานวิชาการที่จัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปี พัฒนาคุณภาพด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง
และเริ่มมีการเช็คปรับปรุงซ่อมแซมและเริ่มโครงการปรับอาคารสถานที่ให้มีสภาพดีสวยงามยิ่งขึ้่น และมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งต่าง ๆ คือ ผู้รับใบอนุญาตได้เปลี่ยนเป็นอาจารย์อาลิสา กสิณธร ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 พ.ศ. 2546 ส่วนผู้รับใบอนุญาตเดิม มาสเตอร์เจริญชัย กสิณธร เปลี่ยนไปดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา  และอาจารย์ ขวัญยืน กสิณธร ได้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งจากครูใหญ่เป็นผู้อำนวยการ ในปี พ.ศ. 2551 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ไม่ใช้คำว่าครูใหญ่

      โรงเรียนมีชื่อเสียงต่อเนื่่องเป็นที่รู้จักดีว่า เป็นโรงเรียนเข้มด้านวิชาการ  สร้างเด็กให้เป็นคนเก่ง สอบเข้าเรียนต่อโรงเรียนดัง  มีชื่อเสียงได้  ผู้ปกครองบอกต่อกันว่าส่งลูกหลานมาเรียนแล้ว จบออกไปเ่ก่งทุกคน  อีกทั้งมีคุณครูดูแลดี ใกล้ชิด คุณครูเก่ง มีคุณวุฒิและมีประสบการณ์ยาวนาน  ส่วนครูต่างชาติก็เช่นเดียวกัีน  คัดสรรเลือกครูที่สอนดี พูดภาษาอังกฤษด้วยสำเนียงดี ได้มาตรฐาน  เทียบเคียงเจ้าของภาษาอังกฤษ หรืออเมริกา  จบปริญญาและมีประสบการณ์สอน  ครูผู้สอนภาษาจีนก็เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ โรงเรียนจำกัดจำนวนนักเรียนต่อห้องน้อย เพื่อให้คุณครูดูแลทั่วถึง  เมื่อครูต่างชาติสอน ครูชาวไทยจะอยู่กำกับดูแลด้วย อีกทั้งยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆครบครัน ทั้งด้านคุณธรรม ศิลปะการแสดง ดนตรี  กีฬา ฯลฯ เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่นักเรียนอย่างรอบด้าน

     โรงเรียนยังให้ความสำคัญด้านส่งเสริมการเรียนรู้  โดยการสร้างสรรค์บรรยากาศแห่งการเรียนรู้  ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนอย่างหลากหลาย  เพื่อสนองความต้องการและความสนใจของนักเรียน  และเพื่อให้นักเรียนเพิ่มพูนทักษะความสามารถและศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนจากประสบการณ์จริง  เช่น นิทรรศการวันวิชาการ  การแสดงผลงานในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  การแสดงออกบนเวที  ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา  ดนตรี ภาษาต่างประเทศ  และแข่งขันทักษะวิชาการต่างๆ

     โรงเรียนยังสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่นวิทยากร  หน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรม  และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน  อีกทั้งจากประสบการณ์นอกสถานที่ในแหล่งชุมชนและท้องถิ่น เช่น การทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน  การส่งนักเรียนไปแสดง  ประกวด  แข่งขันกับองค์กรภายนอกและประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงให้นักเรียน

     โรงเรียนให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลความปลอดภัย เช่น คุณครูดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด  ทั้งในและนอกห้องเรียน  มีคนเฝ้าดูประตูโรงเรียนตลอด   โรงเรียนใส่ใจในการดูแลสุขภาพนักเรียน  เช่น  ดูแลเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยที่โรงเรียน  ไปโรงพยาบาลเมื่ออาการรุนแรงหรืออุบัติเหตุ  โทรแจ้งผู้ปกครองให้มารับ  จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรค ตรวจสุขภาพฟันและเคลือบฟลูออไรด์  

      โรงเรียนกสิณธรวิทยาตั้งอยู่ในหมู่บ้านเศรษฐกิจ สามารถมาโรงเรียนได้หลายทาง เช่น ถนนพุทธมณฑลสาย 3  ถนนเพชรเกษม  รายรอบโรงเรียนมีทั้งโรงพยาบาล ตลาด โบสถ์ วัด มีรถประจำทางผ่าน 1 สายคือ ปอ. 91 ยังมีบริการรถสองแถว และแท็กซี่ตลอดวัน

      ปี 2553 โรงเรียนได้บ้านเลขที่ใหม่ เนื่องจากเขตบางแคได้จัดระเบียบบ้านเลขที่ใหม่ ดังนั้น เลขที่ตั้งของโรงเรียนจึงเปลี่ยนจาก 30/24 เป็น 955 ซ.อัสสัมชัญ 2 ถ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ ต. บางไผ่ อ.บางแค กทม. 10160 ส่วนเบอร์โทรศัพท์ยังเป็นเช่นเดิมคือ 02 807 1727-9 โทรสาร 02 421 9843


      ปี 2557 โรงเรียนมีอายุครบ 30 ปี ยังคงรักษาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาได้อย่างดี ได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (สมศ.) รอบที่ 1 ในปีการศึกษา 2546 และรอบที่ 2 ในปีการศึกษา 2549 และล่าสุดการประเมินรอบที่ 3 ในปีการศึกษา 2554 ในระดับดี-ดีมาก ตลอดมา ทั้งในระดับอนุบาลและประถมศึกษา  ปัจจุบันโรงเรียนรักษาคุณภาพมาตรฐานตามนโยบายและภารกิจของโรงเรียน
      ปี 2564 โรงเรียนได้รับการประเมินภายนอกจาก สมศ. โดยได้ระดับดี ทุกมาตรฐาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ผู้ตรวจประเมินได้ประเมินคุณภาพจากเอกสาร และผู้ตรวจแจ้งผลดังกล่าว ซึ่งเป็นระดับคุณภาพสูงสุดสำหรับการประเมินผ่านเอกสาร ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบออนไลน์และออนแฮน

สัญลักษณ์ของโรงเรียน 

รูปนักบุญอันตนอุ้มพระกุมารเยซู เป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ซึ่งเตือนใจให้ครู-บุคคลากรโรงเรียนโอบอุ้มดูแลเอาใจใส่นักเรียนทุกคนอย่างดี ดังบุตรหลานของตน

ปรัชญาโรงเรียน  

สร้างคุณธรรม  นำภูมิปัญญา  มุ่งพัฒนาสังคม

คติพจน์ 

คุณธรรมนำความรู้ 

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

อัตลักษณ์ทั้งระดับปฐมวัยและประถมศึกษาคือ ไหว้งามอย่างไทย

เอกลักษณ์ระดับปฐมวัย "ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา พร้อมสู่การศึกษาขั้นพื้นฐาน"

เอกลักษณ์ระดับประถมศึกษา "ส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ"

วิสัยทัศน์

-ระดับปฐมวัย

พัฒนาด้านสติปัญญา ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตสำนึกรักความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

-ระดับประถมศึกษา

ส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตสำนึกรักความเป็นไทย ใส่ใจการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความรู้

นโยบายโรงเรียน

1. เตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การใช้ภาษาสื่อสาร สร้างนิสัยรักการอ่านและศักยภาพในการศึกษาต่อ


4. พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การสร้างปัญญา รู้จักแก้ไขปัญหาได้ตามวัย

5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  มาพัฒนาความรู้ให้กว้างไกล

6. ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

7. ปลูกฝังความดีงาม ความมีคุณธรรม จริยธรรม รักและภูมิใจในความเป็นไทย

8. สนับสนุนการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย ศิลปะ ดนตรี กีฬา และเรียนรู้การป้องกันตนเองให้ห่างไกลสิ่งเสพติด


9. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา


ภารกิจ ระดับปฐมวัย

1.เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กให้ครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน

2.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้เด็กรู้จักการช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย และเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

3.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้เด็กมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ มีทักษะการเรียนรู้ มีสุขนิสัยและลักษณะนิสัยที่ดี


4.กำหนดการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้เหมาะสม  สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมไทยควบคู่ไปกับการสาธารณะ

ภารกิจ ระดับประถมศึกษา

1.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย  รักความเป็นไทย  รู้รักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่น  เข้าใจแนวคิดการอยู่อย่างพอเพียง

2.พัฒนาการเรียนรู้ด้านวิชาการ การใช้ภาษาสื่อสาร ฝีกทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหาและเพิ่มพูนศักยภาพในการศึกษาต่อ

3.ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะความสามารถในการแสดงออกได้เต็มตามศักยภาพ มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา


4.พัฒนาสื่อเทคโนโลยีให้ทันสมัยยิ่งขึ้น

5.พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

6.ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

 
โรงเรียนกสิณธรวิทยา 955 ซ.อัสสัมชัญ 2 ถ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ บางไผ่ บางแค กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ : 02-807-1727-9 โทรสาร : 02-421-9843 อีเมล์ : kstvty@gmail.com
Copyright © 2005-2022 Kasintorn Vittaya All rights reserved. Powered by DZYGroup